Fontos információk, tájékoztatók

Tájékoztató a Magyarországon tanulók diákigazolvány-igényléséről 
Iskolapszichológus segít
információk ITT
Külföldre távozás ITT
Egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalők ITT és ITT
E-ellenőrző

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2024-2025. tanévre lehetőségük van módosítani a gyermekük
számára kötelező etika, vagy hit-és erkölcstan foglalkozáson. Amennyiben szeretnének
módosítani, melyre május 20-ig van lehetőség, keressék az iskola titkárságán, vagy a
honlapon az ehhez szükséges nyomtatványt, melyet kitöltés után kérünk az iskola email
címére elküldeni.
szhszechenyi@szechenyi-szhalom.edu.hu


A nyilatkozat aláírás nélkül is érvényes.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosításra csak ebben az időszakban van lehetőség.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI TANKÖTELEZETTSÉGRŐL

középfokú iskolai felvételi eljárásrend

FELHÍVÁS MODERNTÁNC (SZÍNPADI TÁNC) TANSZAKRA TÖRTÉNŐ
JELENTKEZÉSRE

Kedves Szülők, Gyerekek!

A 2022/23-as tanévben ismét van lehetőség csatlakozni, a Dunavarsányi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3.) moderntánc
tanszakához. A régi és új, táncolni vágyó, érdeklődő diákokat nagy szeretettel várjuk. 

       >>Elolvasom<<     >>Jelentkezési lap<<

Gyorsabb ügyintézés – hatékonyabb működés: szintet lépett az Oktatási Hivatal

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Óvodai és Iskolai Szociális Munka Csoport

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Telefon: 36 (24) 443-367

Fax:36 (24) 443-367

E-mail: szmcsaladsegito@cssk.szszm.hu, szszm.iskolaiszocmunka@gmail.com

 • TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL

   

  1. szeptember 1-től a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt., 40/A. § (2) bekezdés ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat biztosít. Ez a szolgáltatás az óvodai és iskolai szociális segítés.

   

  A szolgáltatás elemei, azok tartalma, feltételei

  Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformákban működik. A jelzőrendszeri tevékenység támogatása során gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása valósul meg, de ez utóbbi csak abban az esetben, ha az ellátott intézmény maga nem rendelkezik erre kijelölt személlyel. Ha a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúségvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.

  Az óvodai és iskolai szociális segítő a szolgáltatásokat a Szociális Munka Etikai Kódexe szabályainak betartásával nyújtja.

  A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

   

  Az egyéni szociális segítő tevékenység célja, hogy elősegítse a gyermekek, tanulók óvodai és iskolai beilleszkedését, előmenetelét, fejlődését, feltárja az esetleges problémákat és veszélyeztető körülményeket, valamint megtegye a szükséges intézkedéseket a veszélyeztető körülmények megelőzésére vagy elhárítására. Ennek keretében az óvodai és iskolai szociális segítő segítséget nyújt a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak és az általa ellátott intézmények egyéb szakembereinek.

  Az óvodai és iskolai szociális tevékenysége során a gyermekek felügyeletéről az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt maga gondoskodik.

  A célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:

  • tanácsadás gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak
  • konzultáció gyermekkel, szülővel, pedagógussal
  • információ nyújtása elérhető szolgáltatásokról, szociális jogi lehetőségekről, erőforrásokról
  • hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás
  • családlátogatás
  • gyermek/tanuló megfigyelése tanórán, iskolai szünetekben, tanórán kívüli foglalkozáson
  • krízisintervenció
  • konfliktuskezelés, közvetítés (mediáció)
  • delegálás külső szakemberhez
  • kapcsolattartás szakemberekkel
  • jelzés fogadása, küldése, jelzés küldésében való közreműködés
  • esetmegbeszélés szervezése, illetve részvétel a más szakember által szervezett esetmegbeszélésen, esetkonferencián
  • részvétel fegyelmi tárgyaláson

  Az óvodai és iskolai szociális segítő klasszikus esetvezetést, gondozási tevékenységet nem végez, általában megoldásközpontú segítői folyamatokat alkalmaz. A segítő munka lehet egyszeri alkalom, rövid, néhány alkalmas tanácsadási folyamat és hosszabb távú, rendszeres kapcsolat.

  A segítővel való együttműködés önkéntes, de alapellátás keretében a családsegítő javaslatot tehet az együttműködésre, védelembe vétel esetén pedig a gyámhatóság előírhatja a kötelező együttműködést.

   

  A csoportos tevékenység hatással van a gyermek személyiségére, annak fejlődésére, a gyermek szocio-emocionális szükségleteire, ugyanakkor a szociális segítő csoportpszichoterápiát nem végez és gyógyító terápiás csoportot nem vezet, hanem a helyi szükségletekre, igényre reagálva prevenciós célokkal szervez csoportot. A foglalkozás egy-egy tanórát felölelő tematikus csoporttól a több héten-hónapon át építkező készségfejlesztő csoportokig terjedhet.

   

  A csoport céljai:

  • megismerés, megfigyelés
  • készségfejlesztés
  • prevenció, edukáció
  • pályaorientáció
  • szabadidő hasznos eltöltése
  • családi életvitel és a nevelés támogatása
  • szakmatámogatás

   

  A szűkebb értelemben vett közösségi munka középpontjában a közösség tagjai állnak, a szükségleteket, célokat és az ezek eléréséhez szükséges feladatokat is a közösség határozza meg. Ebben az esetben a szociális segítő támogató, katalizáló szerepet tölt be.

  A tágabb értelemben vett közösségi munka minden, az intézmény nagyobb közösségeit, vagy az intézmény egészét érintő program, melynek célja lehet prevenció, fejlesztés és korrekció is.

   

   

  Tájékoztatás nyilvántartásról és adatkezelés szabályairól

   

  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 13. cikke írja elő a tájékoztatási kötelezettséget.

  • A család- és gyermekjóléti központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a Gyvt. 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2), (4) bekezdésében foglalt adatait.
  • A köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (7) bekezdés d) pontja alapján továbbíthatja az ott meghatározott adatokat a család- és gyermekjóléti központnak.
  • A szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A titoktartási kötelezettség azonban nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. Ha felmerül a gyermek veszélyeztetettsége, annak a család- és gyermekjóléti szolgálat felé történő jelzése során az adattovábbításhoz az érintettek hozzájárulására nincs szükség [Nkt. 42. § (1) és (3) bek.].
  • A Gyvt. 136. § (3) és (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermek, valamint a szülő és más törvényes képviselő a megjelölt bekezdésekben meghatározott adatai a köznevelési intézményeknek átadásra kerüljenek.
  • A szakképzésben résztvevő tanulók adatkezelésére a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 115. § (2) d) pontja rendelkezik.
  • A szociális segítőnek vezetni kell a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartást. Ezen felül a Magyar Államkincstár felhatalmazást kapott arra, hogy a Gyvt. 139. § (2) bekezdése szerinti adatokról nyilvántartást vezessen, így a szociális segítő a Gyvt. 139. § (3) d) pontjában és a (3a) bekezdésében foglaltak szerint veszi nyilvántartásba az adatokat.

Panasztétel lehetősége, kivizsgálás módja:

Az igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatos panaszával elsősorban a szolgáltatást nyújtó vezetőjéhez fordulhat. A panasz kivizsgálásának eredményéről a szolgáltatást nyújtó vezetője az igénybe vevőt 15 napon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben az igénybe vevő ezen eljárással nem ért egyet, vagy nem kap választ, Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez, vagy Szigetszentmiklós Város Képviselőtestületéhez fordulhat. A panasz kivizsgálásának eredményéről a Polgármester az igénybe vevőt írásban tájékoztatja. (Gyvt. 36. §)

 

Az igénybe vevő szükség szerint kérheti a területileg illetékes ellátottjogi és gyermekjogi képviselő segítségét is (Gyvt. 36. § (2)). Az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K. §-a és a Gyvt. 11/A. §-a az irányadó.

 

Gyermekjogi képviselő:        Bánházi Ágnes

                                               e-mail: agnes.banhazi@ijsz.bm.gov.hu

                                               telefon: +36 20 489 9555

Ellátottjogi képviselő.                       Domokos Tamás

                                               e-mail: tamas.domokos@ijsz.bm.gov.hu

                                               telefon: +36 30 831 4358

PLATNER DÓRA              

óvodai és iskolai szociális segítő

Elérhetőségek:

tel.: 20/527-6642

e-mail: platnerdora@cssk.szszm.hu

ügyeleti idő: KEDD, 8:30-13:30

(illetve előre egyeztetett időpontban)

Tájékoztatás az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról

2020. január 1. napját követően bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket az UNIQA Biztosító Zrt. fogadja és rendezi, a vonatkozó tájékoztatás az alábbi helyen már elérhető:

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1- től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.- vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A Biztosító szolgáltatása

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a Biztosító.

Biztosítási kockázat megnevezése/Szolgáltatás mértéke
Baleseti halál/ 200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés/ 3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)/
amennyiben a rokkantság foka 1-9% 3 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 10-29% 50 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 30-100% 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával  egegyező
százaléka

Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?

Szolgáltatási igényét

 • e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu ),
 • faxon (+36 1 2386 060),
 • postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.

További információt nyitvatartási időben az UNIQA Biztosító Call Centerén keresztül (a következő telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) kaphat, illetve a 24 órán át hívható információs vonalon a következő telefonszámon: +36 1 238-6099.

Letölthető dokumentum:

Szolgáltatási igénybejelentő

ADATVÉDELEM

adatvédelmi tisztviselő:
    Pál Anita,
    elérhetőség:     anita.pal@kk.gov.hu
    tel.: 06-24-795-255

 • Adatkezelési tájékoztató ITT
 • Adatkezelési tájékoztató Lázár Ervin program ITT
 • Adatkezelési tájékoztató digitális távoktatáshoz ITT
Kötelező orvosi és védőnői szűrővizsgálatok

A nemzeti köznevelésről szóló – 2011. évi CXC. – törvény biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben a tanulók ingyenes iskola- egészségügyi ellátását. A vizsgálatok, illetve kötelező védőoltások időpontjáról és eredményeiről a szülők írásban kapnak értesítést.