Oktatási Hivatal BázisintézményeVállalt bázisintézményi feladatok, az intézmény felajánlásai

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában az alapkészségek biztos elsajátíttatása, az általános iskolai tanulók alap- és általános műveltségének biztosítása, az emelt szintű és speciális programok színvonalas oktatása mellett egyik kiemelt feladat a matematika/informatika tanításával kapcsolatos oktatómunka. Iskolánkban 11 éve működik órakeretben és szakköri keretek között a matematika tehetséggondozás, ahol - többek között - sort kerítünk a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a következtetőképesség, a lényegkiemelés, a rendszerező képesség fejlesztésére. Az utóbbi években kiemelt terület lett az informatika oktatása is első osztálytól. Természetesen az alsóbb évfolyamokon a játékosság az egyik fő szempont. Fontos a gyermekek részére történő segítségnyújtás, az önbizalom növelése, a pontos munkavégzésre szoktatás. A csoportos munkáknál, a közös és páros játéknál követelmény a másik elfogadása, a tolerancia, a kudarctűrés, a veszteni tudás és azután az újrakezdés képessége.
Modellünket (matematika, informatika) azért tartjuk hatékonynak, mert órakeretben is és a matematika tehetséggondozás kapcsán is az általánostól eltérő eszközökkel fejlesztjük tanulóinkat, akik a versenyeken kiváló eredményeket érnek el. A módszertani modell adaptációs folyamatának tervezete: Matematika tehetséggondozás alsó tagozaton, hozzá kapcsolódó versenyszervezés térségi szinten:

Alkalmazhatóság feltételei:
• személyi feltételek: tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusok, tehetségfejlesztő tanár
• tárgyi feltételek: felszerelt tantermek, IKT eszközök, fejlesztő játékok, eszközök
Egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés módjáról
• dokumentumok vizsgálata
• óra, foglalkozás látogatás
• konzultáció, műhelyfoglalkozás
Hospitálás: óra/foglalkozás látogatás
Átvett módszertani modell bevezetése és alkalmazása innovációt támogató mentorálással, utánkövetéssel:
Implementáció – intézményi munkatervbe illesztés
Elemzés, értékelés, visszacsatolás, korrekció, módosítás
A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása. Fenntarthatóság tervezése.
A programhoz szükséges tárgyi felszerelések biztosítása.


A matematika/informatika tantárgyhoz szükséges taneszközök, oktatási eszközök, IKT eszközök rendelkezésre állnak, tanórán és tanórán kívül is használjuk a napi gyakorlatban. Sokat segítenek a digitális tananyagok alkalmazása pl. tanórán, versenyszervezés, versenyre készítés területén. A bemutató órákon/foglalkozásokon kívül, mint Bázisintézmény, szívesen adunk otthont továbbképzések, rendezvények számára. Intézményünk maga is szervez ilyen jellegű programokat, helyiségeink, eszközparkunk alkalmasak mindezek megrendezésére.

Intézményi kapcsolattartó:
Mermeze Klára igazgatóhelyettes, vezető szaktanácsadó
Tel.: 06 70/387 4510
E-mail: klara.mermeze@gmail.com